CDNL CENTER FOR DANSK NYLATIN     
CENTRE FOR DANISH NEO‑LATIN
   
KALENDER
NORDIC
NEO-LATIN HERITAGE CORPUS
DATABASE OF NORDIC
NEO-LATIN LITERATURE
 
Centerleder professor, dr.phil. Marianne Pade, Klassiske Studier, Institut for Kultur og Samfund, AU; e-mail pade@cas.au.dk
Vicecenterleder direktør, dr.philos. Karen Skovgaard-Petersen, Dansk Sprog- og Litteraturselskab (DSL); e-mail ksp@dsl.dk
Bestyrelse:
PhD-studerende Anders Kirk Borggaard (AU)
Carlsberg Foundation Junior Research Fellow at Linacre College, PhD Trine Arlund Hass (Oxford)
Professor, dr.phil. Marianne Pade (AU)
Dr Johann Ramminger
Direktør, dr.philos. Karen Skovgaard-Petersen (DSL)
Professor, dr.jur. et phil. Ditlev Tamm (KU)
Seniorredaktør, PhD Peter Zeeberg (DSL)
Centret er tilknyttet Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, samt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og støttet af Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond.
CDNL Mission Statement
 
Centrets overordnede formål er at fremme kendskabet til den danske nylatinske kulturarv og dermed forståelsen af dansk litteratur-, kultur- og lærdomshistorie både i dens nationale særpræg og som en integreret del af europæisk historie. Dette skal ske ved at kortlægge den danske latinlitteratur fra renæssancen til og med oplysningstiden (c. 1500 – c. 1800) og ved at udbrede kendskabet til denne litteratur gennem forskning og formidling.

Vi planlægger følgende:

  • Opbygning af et digitalt korpus af danske nylatinske tekster fra hele perioden, som vil være frit tilgængeligt. Inden for nærmere definerede fokusområder (fx historiografi, digtning, jura) vil en række værker blive udstyret med udførlig annotering og introducerende tekster, og udvalgte tekster vil blive oversat til dansk og engelsk og udgivet i bogform.
  • Videreførelse af den bibliografiske Database of Nordic Neo-Latin Literature således at den kommer til at omfatte så mange danske nylatinske tekster som muligt.
  • Udarbejdelse dels af specialstudier dels af et større syntetiserende værk om den danske latinkultur. Der vil blive lagt vægt på at formidle forskningsresultaterne internationalt.
  • Udbredelse af kendskabet til dansk nylatinsk litteratur i Danmark fx gennem formidlende publikationer, oversættelser, undervisningsmateriale, foredrag og udstillinger.
  • Sikring af fortsatte forskningskompetencer inden for nylatin ved afholdelse af sommerskoler, kurser mv. med henblik på rekruttering af unge forskere.